ผลงานทางวิชาการครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (ค.ศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ (1) บทคัดย่อ (2) 1. …

ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน     …

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม1 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…

วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ…

“คนเก่งวิชาชาติ” การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา…

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง…

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ  โดยมี นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นประธานกรรมการ  และคณะกรรมการประเมิน…

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วารินทราราม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา