ครูสายชั้นอนุบาล 1


นางดาราวรรณ  พันธ์ศรี

DARAWAN PHANSRI
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1


นางนันท์นลิน ทองปัน
NANARIN THONGPUN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2


นางดวงจันทร์ บุญแฝง

DUANGCHAN BOONFAENG
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3


นางสาวฐิติวรรณ  ถาบัว
THITIWAT THABUA
ผู้ช่วยครู


นางสาววรวลัญช์  มาลัย
WORRAWALAN MALAI
ผู้ช่วยครู


นางอำไพ  ดาลุน
AMPHAI DALUN
ผู้ช่วยครู