ครูสายชั้นอนุบาล 2


นางสาวจุฑารัตน์  ศุภสร

JUTHARAT SUPHASORN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางวลัยพรรณ  สายตา
WALAIPUN SAITA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางปุญญิศา  ดำพะธิก

POONYISA  DUMPATHIK
ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3


นางโกศล   พิศชวนชม
KOSON PHITCHUANCHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4


นางฐิติกรณ์  ดาศรี

THITIKORN DASRI
ผู้ช่วยครู