ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

<echo “test”; >

  1.  การวัดและประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการวัดและประเมินผลรายปี
  2.  ผลการเรียนที่ปรากฎ เป็นการรายงานผลการเรียนในครึ่งปีการศึกษาเท่านั้น  ยังไม่ใช่ผลการเรียนที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบผลการพัฒนาการของผู้เรียน และเป็นข้อมูลในการพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป
  3.  หากท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามโดยตรงได้ที่ครูประจำชั้น