ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

ดร.สราวุธ  ทองปัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

นายธนศักดิ์  ภูธา
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

นายทรงพล  มาลาสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายปกครอง

นางพรรณี  อิฐรัตน์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริการ