โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

0

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น