ผลงานทางวิชาการครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (ค.ศ.4)

0 229

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4

บทคัดย่อ (1) บทคัดย่อ (2)

1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Amazing Ubon Ratchathani  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1