รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

0

เอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา  อย่างละ 2 แผ่น
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 2 แผ่น
  4. สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 แผ่น
  5. เอกสารการย้ายโรงเรียนเดิม (กรณีย้าย)
  6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี…)