รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ป.2 ปีการศึกษา 2563

0

ดูรายละเอียดประกาศของโรงเรียนคลิกที่นี่

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(Science Math English Program)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

              เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Science Math English program) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จำนวนที่รับ    จำนวน  ๓๕  คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  • สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน

๓. หลักฐานการสมัคร

๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๓.๒ รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)

๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียนและบิดา มารดา

           ๔. กำหนดวันรับใบสมัคร / การคัดเลือก / การประกาศผลและมอบตัว

๔.๑  กำหนดวันรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร  ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ในเวลาราชการ

๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่บอร์ดหน้าห้องทะเบียนวัดผล

หรือที่ www.wichachart.ac.th www.facebook.com/wichachart

๔.๓ สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ที่ห้องเรียนพิเศษ  ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ

๔.๔ ประกาศผลการสอบ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่บอร์ดหน้าห้องทะเบียนวัดผล

หรือที่ www.wichachart.ac.th www.facebook.com/wichachart

๔.๕  มอบตัว ชำระค่าเรียน  วันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ หากนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกได้แล้วไม่มามอบตัวในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองมารายงาน

ตัวแทนจนครบจำนวนที่รับ

๕. ค่าระเบียบการสมัคร  ฉบับละ ๔๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในโครงการ ๓๐๐๐ บาท/ภาคเรียน

๖.๑  ค่าจ้างครูต่างชาติ

๖.๒  ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร

๖.๓  ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา

๖.๔  ค่าวัสดุฝึกและจัดการเรียนการสอน

           ๗. วิชาที่สอบ

ภาษาอังกฤษ (ปรนัย) คณิตศาสตร์ (อัตนัยและปรนัย) วิทยาศาสตร์ (ปรนัย)  ภาษาไทย (อัตนัยและปรนัย) หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

. หลักฐานการมอบตัว

๘.๑ ใบมอบตัว

๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและชื่อบิดา มารดา ๑ ชุด

๘.๓ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ๑ ชุด

๘.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีขึ้นในภายหลังเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศได้ที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และทางเว็บไซด์  www.wichachart.ac.th  หรือ  www.facebook.com/wichachart

ดูรายละเอียดประกาศของโรงเรียนคลิกที่นี่