อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3)

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 3) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คณะครูสามารถผลิต/ตัดต่อวีดิทัศน์การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms