โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา…

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา2565…

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ …

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวชลัยรัตน์   สองสี  …

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรภายในโรงเรียน และ…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยนางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม …

โครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร…

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิก>>>ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก>>>ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3