Yearly Archives

2020

รวมใบความรู้/ใบงานช่วงโควิตรอบ2

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดทำใบความรู้และใบงานในทุกสายชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่แต่ละสายชั้นแจกให้  ในช่วงหยุดเรียนเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบ 2 …

ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักเรียน

ผลการตรวจ PCR covid-19 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ตรวจไม่พบเชื้อ และจะทำการตรวจ ซ้ำอีกครั้งภายใน 7 วัน

ผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน กรอกเพื่อ…

ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนบ้านหนองคู ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการวิจัย…

รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ…

ผลงานทางวิชาการครูธเกียรติกมล ทองงอก

ผลงานทางวิชาการ คุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

ผลงานทางวิชาการ นายคณพศ  วิลามาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ…

ผลงานทางวิชการคุณครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

  ผลงานทางวิชาการ นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  …

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…