Monthly Archives

มกราคม 2020

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

เอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 แผ่น…