Monthly Archives

มีนาคม 2020

รับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าเรียนในโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 …

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…