Monthly Archives

มิถุนายน 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 3) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563…

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่1)

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ให้แก่คณะครูสายชั้นอนุบาล-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2…

ร่วมต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสรรค์ชัย คำอุดม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมการจัดทำสื่อการสอนให้กับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

มอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการมอบหนังสือเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…