Monthly Archives

สิงหาคม 2020

ผลงานทางวิชาการครูธเกียรติกมล ทองงอก

ผลงานทางวิชาการ คุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

ผลงานทางวิชาการ นายคณพศ  วิลามาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ…

ผลงานทางวิชการคุณครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

  ผลงานทางวิชาการ นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  …

กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา 2563

ลิงค์เข้าสอบก่อนเรียนและเข้ารับการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 http://stemreg.ipst.ac.th/all_event กำหนดการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)

เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม) ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาด้วย  และสรุปผลการประมาณราคาโดมตามรายละเอียดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคลิก =>…