Monthly Archives

เมษายน 2021

ประกาศผลการเรียนออไลน์ระดับมัธยมศึกษาออกแล้ว

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาคอนต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  คลิกดูผลการเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 , ร ,…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครูอนุบาล จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ โรงเรียนเทศบาลวาริน   วิชาชาติ  และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3…

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ขอประกาศแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน กรอกเพื่อ Login…

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 อกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้ 1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น…