Monthly Archives

มิถุนายน 2021

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศักษาปีที่3 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ เข้าคูหากาเบอร์เดียว (เบอร์ 1 2 3)

โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active  Learning ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google …