Monthly Archives

กรกฎาคม 2021

รวมเอกสารชุดที่ 4 ใบความรู้ ใบงาน แหล่งเรียนรู้ อนุบาล 1- ม.3

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…

รวมเอกสาร ใบความรู้ ใบงาน (On Hand) เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม…

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ อนุบาล1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ อนุบาล2 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…