Monthly Archives

สิงหาคม 2021

รวมเอกสาร ชุดที่ 7 ใบความรู้ ใบงาน (On Hand)

กำหนดการรับเอกสาร ชุดที่ 7 ใบงานใบความรู้ (On Hand) เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ รับวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ทุกระดับชั้น ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.รับได้ที่ครูประจำชั้น

สรุปราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน

                    โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงกำแพงด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  ดังเอกสารที่แนบมาด้วย Download   --->…

รวมเอกสาร ชุดที่ 6 ใบความรู้ ใบงาน (On Hand)

เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 1 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใบความรู้ ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใบความรู้ ใบงาน…