ผลงานทางวิชการคุณครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

0 760

 

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผลงานทางวิชาการ

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  ผสานสะเต็มศึกษา เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และการอ่านการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นวารินชำราบ  โดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3