ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

0 847

ผลงานทางวิชาการ
นายคณพศ  วิลามาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี
ผลงานทางวิชาการ
  1. รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2.  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี