ผลงานทางวิชาการครูธเกียรติกมล ทองงอก

0 112


ผลงานทางวิชาการ

คุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกร่วมกับการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกเสริมสร้างความเข้าใจคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 การบวกและการลบ-ครูธเกียรติกมล 
แบบฝึกเสริมสร้างความเข้าใจคณิตศาสตร์ เล่มที่ 2 การคูณและการหาร-ครูธเกียรติกมล