ใบงาน/ใบความรู้รอบ 2

0 46

เนื่องจากการหยุดเรียนในในช่วงภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำใบความรู้/ใบงานไว้ให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดไปทำในช่วงวันหยุดเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 11- วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อจะได้ทันกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน

สายชั้นอนุบาล 1  คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นอนุบาล 2  คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นอนุบาล 3 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   คลิกดาวน์โหลดที่นี่

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำหรับสายชั้นอื่นๆ กำลังจะอับโหลดให้ดาวน์โหลด เนื่องจากมีการปิดเรียนกะทันหัน ทางคณะครูแต่ละสายชั้นกำลังออกแบบใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนทุกๆ คน  อนึ่งหากตอนนี้ทางโรงเรียนได้จัดอบรมให้ครูทุกๆ คนมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง  หากนักเรียนต้องการเข้าไปศึกษารายละเอียดเนื้อหาของบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนกับคุณครูสามารถคลิกเข้าไปดูได้  เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้อีกทางหนึ่งที่ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมไว้ให้กับนักเรียนทุกคน  ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานของท่านเข้าไปศึกษาเล่าเรียนตามรายวิชา  ตามสายชั้นของบุตรหลานได้สังกัดอยู่  หากผู้ปกครองท่านใดไม่มีอุปกรณ์ในการพิมพ์ใบงาน  ทางโรงเรียนก็ได้จัดทำใบงานไว้ให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งที่โรงเรียน สามารถติดต่อรับได้ตามสายชั้นที่นักเรียนสังกัดอยู่
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียนพร้อมกับดาวน์โหลดใบงานต่างๆ ไปให้บุตรหลานท่านได้ทำการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิด-19