รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

0 612

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
อกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษานี้
1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา อย่างละ 2 แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา อย่างละ 2 แผ่น
สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 แผ่น
4.เอกสารการย้ายโรงเรียนเดิม
5.ปพ 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
6. ปพ 6 แบบรายงานผลการเรียนนักเรียน
7. บัตรสุขภาพ
8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี…)
กรณีนักเรียนย้ายโรงเรียนต้องมีเอกสาร ข้อ 4-7 ด้วย