ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต

0 350

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4)
คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์               เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4