ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ (คศ.4)

0 712

ผลงานทางวิชาการ
คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผลงาน     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

บทคัดย่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ตัวอย่างใบความรู้  ลักษณะของหิน