โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม

0 212

วันที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งนำโดยนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง 7 โรงเรียน ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำเว็บไซต์ของครู การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี และการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21