การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

0 317

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวชลัยรัตน์   สองสี  รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก่อนเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเป็นการกำกับ ดูแล และพัฒนาอย่างเข้ม