โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

0 413

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์