ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

0 765

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวจิรายุ   สายทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผลงานทางวิชาการ

  1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้คำศัพท์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   บทคัดย่อ
  2. การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   บทคัดย่อ