โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

0 377

วันที่ 25 สิงหาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติให้การต้อนรับ
นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ ดร.ธีรนนท์   ศรีชัย  กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิง กริดา น้อมระวี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับเกียรติจากนายกันตภณ​ สุขสงค์​ นายอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และนายสำเนียง   สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ในการประเมินครั้งนี้