การตรวจสอบคุณภาพพร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลในรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565

0 260

วันที่ 16 กันยายน 2565   กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ร่วมตรวจสอบคุณภาพพร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลในรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ระดับเทศบาล  ตามโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ