นิเทศการสอน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

0 176

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการนิเทศการสอนแก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศและประเมินผลการปฎิบัติงานการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ