ผลงานทางวิชาการ นางสาวพิสมัย ลาภสาร (คศ.4)

0 50

นางสาวพิสมัย ลาภสาร

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี