0 57

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  นางปวีณา  แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จำนวน 7 ทุน  ทุนละ 1,000 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเป็นตัวแทนมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว