รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

เอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน /บิดา /มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา  อย่างละ 2 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 2 แผ่น…

นักเรียนเข้าค่ายโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) ณ ม.อุบลฯ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการค่ายนัดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี …

ผลงานทางวิชาการครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (ค.ศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ (1) บทคัดย่อ (2) 1. …

ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน     …

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

ธรรมะเดลิเวอรี่วิชาชาติ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังเทศ ณ วัดแสนสำราญ  ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โดยมีนายสราวุธ  ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี  มีคณะครู และ…