Browsing Category

ฝ่ายวิชาการ

มอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการมอบหนังสือเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน สามารถเปิดให้เด็กเรียนรู้ในมือถือได้หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่…

รับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าเรียนในโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 …

นักเรียนเข้าค่ายโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) ณ ม.อุบลฯ

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการค่ายนัดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี …

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

“คนเก่งวิชาชาติ” การแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา…

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง…

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ  โดยมี นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นประธานกรรมการ  และคณะกรรมการประเมิน…