ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เลขบัตรประชาชน: