ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เลขบัตรประชาชน:
 

กรุณาใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 ตัว