ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เลขบัตรประชาชน:
 

กรุณาใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 ตัว