ครูสายชั้นอนุบาล 2

 


นางปุญญิศา  ดำพะธิก
POONYISA  DUMPATHIK
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวจุฑารัตน์  ศุภสร

JUTHARAT SUPHASORN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวอนงลักษณ์ นาคร
ANONGLAK NAKORN
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางโกศล   พิศชวนชม
KOSON PHITCHUANCHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู

 


นางสาวสุดาพร  แสนทวีสุข

ผู้ช่วยครู