ครูสายชั้นอนุบาล 2

 


นางปุญญิศา  ดำพะธิก
POONYISA  DUMPATHIK
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวจุฑารัตน์  ศุภสร

JUTHARAT SUPHASORN
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางวลัยพรรณ  สายตา
WALAIPUN SAITA
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางโกศล   พิศชวนชม
KOSON PHITCHUANCHOM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวศิริกัลยา  บุญไพโรจน์

SIRIKANLYA BOONPAIROT
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2