ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีชื่อเดิมว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลธาตุ ๑ (วารินวิชาชาติ)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๖๐  อาศัยศาลาวัดวารินทรารามเป็นที่เรียน  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔   ครูใหญ่คนแรก  คือ  นายยันต์  โชคอุดม  เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๗  นายอำเภอวารินชำราบได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดวารินทรารามมาเปิดสอนที่ใหม่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบัน  ซึ่งขณะนั้นมีครูใหญ่ชื่อ  นายหมูน โสมฐิติ

 • พ.ศ. ๒๔๘๑  ได้ย้ายเข้าสังกัดเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย  และเปลี่ยนชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาล ๑ วารินวิชาชาติ
 • พ.ศ. ๒๔๘๕  ได้โอนกลับคืนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม  โดยมีครูใหญ่ชื่อ  นายเฉลิม  ไชยกาล
 • พ.ศ. ๒๔๙๓  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน
 • พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้โอนกลับคืนมาสังกัดเทศบาลตำบลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่นของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับวุฒิบัตรเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น  ระดับประถมศึกษา  เขต ๑๐  จากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขต ๑๐
 • พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการจราจรปลอดภัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง  การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำขยายเครือข่ายโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทองของกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดห้องสมุดและสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเทศบาลเขต ๑๐
 • พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management = SBM)