ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีชื่อเดิมว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลธาตุ ๑ (วารินวิชาชาติ)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๖๐  อาศัยศาลาวัดวารินทรารามเป็นที่เรียน  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔   ครูใหญ่คนแรก  คือ  นายยันต์  โชคอุดม  เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๗  นายอำเภอวารินชำราบได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดวารินทรารามมาเปิดสอนที่ใหม่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบัน  ซึ่งขณะนั้นมีครูใหญ่ชื่อ  นายหมูน โสมฐิติ

  • พ.ศ. ๒๔๘๑  ได้ย้ายเข้าสังกัดเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย  และเปลี่ยนชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาล ๑ วารินวิชาชาติ
  • พ.ศ. ๒๔๘๕  ได้โอนกลับคืนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม  โดยมีครูใหญ่ชื่อ  นายเฉลิม  ไชยกาล
  • พ.ศ. ๒๔๙๓  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน
  • พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้โอนกลับคืนมาสังกัดเทศบาลตำบลวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
  • พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่นของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับวุฒิบัตรเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น  ระดับประถมศึกษา  เขต ๑๐  จากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขต ๑๐
  • พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
  • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการจราจรปลอดภัย
  • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง  การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
  • พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำขยายเครือข่ายโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  • พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทองของกระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดห้องสมุดและสภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเทศบาลเขต ๑๐
  • พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management = SBM)
  • พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินของ สมศ. รอบ ๓
  • พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพื่อคงสภาพส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเหรียญทอง
  • พ.ศ. ๒๕๕๗  รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  ในการประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔–๖  การประกวดโครงงานสุขภาพเด็กไทยทำได้
  • พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. ๒๕๖๒  รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
  • พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
  • พ.ศ. ๒๕๖๒  สถานศึกษาพอเพียง
  • พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ
  • พ.ศ. ๒๕๖๔  รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม นวัตกรรมรูปแบบและแนวทาง โครงการ Innovation For  Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ.๒๕๖๔ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ชั้นประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จัดโดย อุทธยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • พ.ศ. ๒๕๖๕  การประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพดีเยี่ยม ระดับการศึกษาปฐมวัยระดับ ดี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.ในการประกันคุณภาพ รอบที่ ๔