Browsing Category

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

มอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติดำเนินการมอบหนังสือเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการมอบหนังสือเรียนในครั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการธรรมะเดลิเวอรี่ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม1 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28…

วันที่ 26 กรกฎาคม rพ.ศ.2562   นายธนศักดิ์  ภูธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ…

โครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการพัฒนาครูผลิตสื่อไอที โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำสื่อไอทีจากแหล่งข้อมูลต่าง…

การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ  โดยมี นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นประธานกรรมการ  และคณะกรรมการประเมิน…

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วารินทราราม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาตินำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบธรรมะ ณ วัดป่าใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิรินพพา  คนมั่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ…