ห้องเรียนพิเศษ SMEP


นางกิ่งอุบล  ศรีแสง
KINGUBON SRISAENG
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นห้องเรียนพิเศษ
เว็บไซต์ห้องเรียน ป.3/6
เว็บไซต์ห้องเรียน ป.5/6
เว็บไซต์ห้องเรียน ป.6/6


นางนวรัตน์  รณยุทธ
NAWARAT RONNAYUT
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 2/6
เว็บไซต์ของครู


นางวิสาขา  หนักแสนคำ
WISAKHA NUKSAENKHAM
ครูชำนาญพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/ุ6
เว็บไซต์ของครู


นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสด
WILAILUCK KAEWSOT
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 4/ุ6
เว็บไซต์ของครู


นายกิตติพศ  คำโกน
KITTIPHOT  KHAMKON
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น 5/6
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายสันติชัย  ฤทธาพรม
SANTICHAI  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 6/6
เว็บไซต์ของครู


นางชลัยรัตน์ สองสี
CHALAIRAT SONGSRI
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


LILIAN OTIENO

ครูชาวต่างชาติ


MARIANNE  SEDESTE

ครูชาวต่างชาติ