คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ

รายชื่อคณะกรรมการตำแหน่ง
๑. นางศศิธร แจ่มวัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายศิวกร ล้อนันทกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายทวีศักดิ์ คูณทรัพย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางรำพรรณ จันทร์โชติเสถียรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางสาวนพภาพร วัฒนสิงห์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. พันเอกหญิงเกษกนก ปทุมราษฎร์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางสรัสวันต์ สุทธิสนธิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
๙. นายสราวุธ ศรีบุญเรืองกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๑๐. นายสมบัติ แก้วใสกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๑๑. นายยุทธิชัย อึ้งประเสริฐกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. นางสาวพัชรา พิทักษ์กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๑๓. นายสุคนธ์ เทศนากรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
๑๔. นางอรนิตย์ สุวรรณไตรย์กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
๑๕. นายสราวุธ ทองปันผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ