ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายยันต์  โชคอุดม ๒๙  กันยายน  ๒๔๖๐-๒๔๖๓
นายเป้ย  อรจันทร์ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๔๖๓-๒๔๖๔
นายเหม  ปทานนท์ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๔๖๔-๒๔๖๔
นายหมูน  โสมฐิติ ๕  พฤศจิกายน  ๒๔๖๔-๒๔๗๐
นายเขียน  สูนานนท์ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๔๗๐-๒๔๗๓
นายทองคำ  วรารัตน์ ๑๗  สิงหาคม  ๒๔๗๓-๒๔๗๓
นายสมาน  โทนสุต ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๔๗๓-๒๔๗๕
นายเพียร  สังโขบล ๒๔  มกราคม  ๒๔๗๕-๒๔๗๖
นายคำแยง  แก้วสด ๑๐  มีนาคม  ๒๔๗๖-๒๔๗๙
๑๐ นายเพียร  สังโขบล ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๔๗๙-๒๔๘๖
๑๑ นายเฉลิม  ไชยกาล ๓๐  เมษายน  ๒๔๘๖-๒๔๘๙
๑๒ นายเก่ง  เศรษฐมาตย์ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๙-๒๔๙๐
๑๓ นายปุน  สมหอม ๒๓  มีนาคม  ๒๔๙๐-๒๔๙๑
๑๔ นายคำนึง  สุทธิกุล ๑๓  กรกฎาคม  ๒๔๙๑-๒๔๙๑
๑๕ นายประมูล  พลโกฐ ๑  ตุลาคม  ๒๔๙๑-๒๔๙๗
๑๖ นายคล้าย  ธานิสพงศ์ ๒๘  มิถุนายน  ๒๔๙๗-๒๕๒๓
๑๗ นายปรีชา  ศิลาเกษ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๒๓-๒๕๓๑
๑๘ นางพรรณี  พุ่มแก้ว ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๓๑-๒๕๓๙
๑๙ นายบุญเพ็ง  ทองปัน ๑  สิงหาคม  ๒๕๓๙-๒๕๔๗
๒๐ นายประสาท  รอบรู้ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๗-๒๕๕๔
๒๑ นายสิทธิชัย  สำเนากลาง ๑  เมษายน  ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๒๒ นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๗-ปัจจุบัน
๒๓ นายสราวุธ  ทองปัน   ๑ มกราคม ๒๔๖๐-ปัจจุบัน