เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

0 53

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)


  1. ประกาศโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)