รายการอาหารกลางวัน

สำรับอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
16-31 มกราคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566


สำรับอาหารกลางวัน ปฐมวัย
ภาคเรียนที่ 1/2566


สำรับอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
—————————-


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
16-28 มีนาคม 2566ภาคเรียนที่ 2/2565


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
1-15 มีนาคม 2566ภาคเรียนที่ 2/2565

 


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
16-28 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
1-15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
17-31 มกราคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565


สำรับอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 1-6
3-13 มกราคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565