ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางแสงดาว  น้อยวรรณะ
SANGDOW NOIWANNA
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
เว็บไซต์ของครู


นางสาวจันทา  แสนทวีสุข

JANTA SANTHAWEESUK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/1
เว็บไซต์ของครู


นางอุลัยพร  ปัดถาทุม
ULAIPORN PATTHATUM
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 3/2
เว็บไซต์ของครู


นางนภาพร  ทองทับ

NAPAPORN THONGTUB
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/3
เว็บไซต์ของครู


นางสาวปิยะพร  เสถียรเสาวภาคร์
PIYAPORN SATIENSAOWAPAK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/4
เว็บไซต์ของครู


นางประกาย  ยอดวงค์ษา
PAKAY YODVONGSA
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป. 3/5
เว็บไซต์ของครู


นางประไพพิศ  มิตรภานนท์
PRAPAIPIS  MITRAPANON
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู

 


นางสาวรัชต์วดี  ไชยยิ่งกฤษศิริ
RACHWADEE CHAIYINGKRITSIRI
ครูชำนาญการพิเศษ

เว็บไซต์ของครู


นางรชาภา  สงวนรัษฎ์
RACHAPHA SANGUANRAT
ครูชำนาญพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นายจตุพงษ์  ดาวประสงค์
JATUPHONG DAWNPRASONG
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู