ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 


นางสาวมณีรัตน์  กล้ายุทธ
MANEERAT KAYUT
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ป. 3/6


นางสาวจันทา  แสนทวีสุข

JANTA SANTHAWEESUK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/1
เว็บไซต์ของครู


นางวิสาขา  หนักแสนคำ
WISAKHA NUKSAENKHAM
ครูชำนาญพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/2
เว็บไซต์ของครู


นางนภาพร  ทองทับ

NAPAPORN THONGTUB
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/3
เว็บไซต์ของครู


นางสาวปิยะพร  เสถียรเสาวภาคร์
PIYAPORN SATIENSAOWAPAK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/4
เว็บไซต์ของครู


นางนันทิยา  ปั้นทอง
NANTIYA PUNTHONG
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 3/5
เว็บไซต์ของครู


นางพัทรา  ไกรษี
PATTARA GRAISEE
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวรัชต์วดี  ไชยยิ่งกฤษศิริ
RACHWADEE CHAIYINGKRITSIRI
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู


นางแสงดาว  น้อยวรรณะ
SANGDOW NOIWANNA
ครูชำนาญพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายฉลาด  ทองศรี
CHALAD THONGSRI
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรชาภา  สงวนรัษฎ์
RACHAPHA SANGUANRAT
ครูชำนาญพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู