ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางแสงดาว  น้อยวรรณะ
SANGDOW NOIWANNA
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
เว็บไซต์ของครู


นางสาวจันทา  แสนทวีสุข

JANTA SANTHAWEESUK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/1
เว็บไซต์ของครู


นางสาวพิสมัย  ลาภสาร
PITSAMAI LAPSARN
ครูชำนาญพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/2
เว็บไซต์ของครู


นางนภาพร  ทองทับ

NAPAPORN THONGTUB
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/3
เว็บไซต์ของครู


นางสาวปิยะพร  เสถียรเสาวภาคร์
PIYAPORN SATIENSAOWAPAK
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป. 3/4
เว็บไซต์ของครู


นางนันทิยา  ปั้นทอง
NANTIYA PUNTHONG
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ป. 3/5
เว็บไซต์ของครู


นางพัทรา  ไกรษี
PATTARA GRAISEE
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวรัชต์วดี  ไชยยิ่งกฤษศิริ
RACHWADEE CHAIYINGKRITSIRI
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู


นางประไพพิศ  มิตรภานนท์
PRAPAIPIS  MITRAPANON
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู


นายฉลาด  ทองศรี
CHALAD THONGSRI
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ครู
นางรชาภา  สงวนรัษฎ์
RACHAPHA SANGUANRAT
ครูชำนาญพิเศษ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู