ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


นางวิภาวดี  ธะประวัติ

WIPAVADEE  THAPRAVAT
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์


นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม
KETKEAW  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางอรนิตย์   สุวรรณไตรย์
ORANIT  SUWANNATRI
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวอรุณี  พันธ์ศรี
ARUNEE  PANSRI
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางดวงจันทร์  เถาวัลย์
DOUNGCHAN  TAOWAN
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์
NUTTHIRA  BOONTHIPAIROJ
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นายโอภาส  สุรินโยธา
OPART  SURINYOTHA
ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู1 www.krooit.com
เว็บไซต์ของครู 2  gg.gg/kruopart