ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


นางอรนิตย์   สุวรรณไตรย์
ORANIT  SUWANNATRI
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม
KETKEAW  RITTHAPROM
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางสาวอรุณี  พันธ์ศรี
ARUNEE  PANSRI
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เยี่ยมชมเว็บไซต์ครู


นางวิภาวดี  ธะประวัติ
WIPAVADEE  THAPRAVAT
ครูเชี่ยวชาญ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เยี่ยมชมเว็บไซต์


นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์
NUTTHIRA  BOONTHIPAIROJ
ครูเชี่ยวชาญ
เว็บไซต์ของครู


นายโอภาส  สุรินโยธา
OPART  SURINYOTHA

ครูชำนาญการพิเศษ
เว็บไซต์ของครู1 www.krooit.com
เว็บไซต์ของครู 2  gg.gg/kruopart


ว่าที่ ร.ต.หญิง วารุณี  บุปผาชาติ
WARUNEE  BUPACHAT
ครูชำนาญการ
เว็บไซต์ของครู
นางสาวอุษณีย์ โกศัลวิตร
USANEE  KOSANLAWIT
ครูภาษาจีน
เว็บไซต์ของครู